Heading
Zásady The Five Principles

Naše zásady The Five Principles tvoří základ toho, jakým způsobem dnes a každý den pracujeme. Pro společnost Mars, která má 115 tisíc spolupracovníků v 80 zemích po celém světě, jsou jednoznačný směr a morální kompas zcela zásadní. Dlouhodobá budoucnost naší firmy a planety závisí na tom, jak se k současné situaci postavíme a zda jsme schopni odvážných kroků. Proto využíváme každou příležitost, kdy můžeme v tomto neustále se měnícím světě pozitivně ovlivnit svět uplatněním naší hlavní filozofie, která nás vždy odlišovala – zásad The Five Principles. 

Zásady The Five Principles jsou středobodem každého našeho rozhodnutí. To znamená:  

  • Naším závazkem je kvalita naší práce a pozitivní přínos občanské společnosti.  
  • Přijímáme naši odpovědnost (jako jednotlivci i jako společnost) za to, že budeme bezodkladně jednat.  
  • Naše rozhodnutí činíme na základě vzájemnosti ve smyslu přínosů ve prospěch zainteresovaných stran.  
  • Zkrotili jsme sílu efektivity, abychom mohli z našich zdrojů vytěžit maximální užitek.  
  • Disponujeme finanční svobodou, abychom mohli činit vlastní rozhodnutí, aniž by nás omezovaly motivace jiných lidí. 

Víme, že naše konání je dobré jen do té míry, do jaké míry jsou dobré metody jeho realizace, a proto nám naše činy pomáhají budovat lepší svět pro nadcházející generace.

Pět principů: Kvalita
Spotřebitel je naším pánem, kvalita je naší prací a naším cílem je hodnota za utržené peníze.

NAŠE MINULOST
Jak se stáváme součástí každodenního života?

Společnost Mars začala prosperovat v samotné hloubi finanční krize, postavila se silné konkurenci a narostla do současných rozměrů díky miliardám nákupů realizovaných každým rokem. Tyto nákupy mnohdy patří mezi ty nejmenší, které spotřebitelé učiní, ale i přesto dokázaly financovat náš růst po celém světě. Proč se to stalo? Jak hodláme v tomto úspěchu pokračovat?

SMYSL NAŠEHO KONÁNÍ
Spotřebitel je náš pán

Musíme mít na paměti, že nelze ovlivnit rozhodnutí miliónů spotřebitelů, dokud nepřesvědčíme prvního, druhého a poté třetího spotřebitele, aby si koupil naši značku. Každý jednotlivý prodej je nutné považovat za náš nejdůležitější obchod. Pokud na to zapomeneme, riskujeme, že usneme na vavřínech minulosti a budeme ignorovat naši budoucnost. Budování naší budoucnosti závisí zcela na našich spotřebitelích a my se musíme bez ustání snažit chápat jejich potřeby. Tím s nimi prostřednictvím produktů a služeb, které jim přinášejí spokojenost v současnosti a mohou se i v budoucnosti přizpůsobovat jejich měnící se kultuře a životnímu stylu, navážeme celoživotní vztahy.

NAŠE VÁŠEŇ
Kvalita je naše práce

Závazkem naší společnosti je nejvyšší kvalita ve všem, co děláme. Kvalita je nekompromisní normou veškerého našeho konání a plyne z naší vášně a hrdosti na to, že jsme součástí komunity společnosti Mars. Kvalitní práce je první ingrediencí kvalitních značek a zdrojem naší pověsti pyšnící se vysokými normami.

NAŠE ZNAČKY
Kvalitní značky přinášejí jedinečné výhody

Díky tomu, že jsme blízko našim spotřebitelům, víme, že určité věci spotřebitele přesvědčí naše produkty kupovat znovu a znovu. Kvalitní produkty a služby, které důsledně splňují normy dokonalosti a které se vyrábějí a dodávají s minimálním dopadem na životní prostředí, byly vždy základem našeho úspěchu. Jiné společnosti také proklamují kvalitu, ale jen málo z nich se vyrovná našemu závazku nabízet to nejlepší a prostřednictvím neustálých inovací zvyšovat normy.

NAŠE NORMY
Hodnota za vynaložené peníze

Kromě kvality musíme spotřebitelům za vynaložené peníze poskytovat také náležitou hodnotu. S vývojem inovativnějších produktů a služeb, které uspokojují měnící se vkus a touhy spotřebitelů, je dosažení rovnováhy mezi hodnotou a penězi složitějším úkolem. Pokud se nám podaří zkombinovat nejlepší kvalitu s nejlepší hodnotou, pak nabízíme spotřebitelům ve vztahu k jejich potřebám nejvýhodnější koupi.

Pět principů: Odpovědnost
Jako jednotlivci od sebe vyžadujeme naprostou zodpovědnost. Jako spolupracovníci podporujeme odpovědnost a povinnosti ostatních.

NAŠE ROLE
Jak tvoříme naši kulturu

Naše rozhodnutí bylo odlišit se od korporací, ve kterých nadbytečné úrovně managementu ředí osobní odpovědnost. Všechny spolupracovníky žádáme, aby převzali přímou odpovědnost za výsledky, ujímali se iniciativy a při rozhodování dle potřeby uplatňovali zdravý úsudek. Náborem eticky založených lidí, kteří se hodí k výkonu svých pracovních pozic, a vkládáním důvěry do nich vyzýváme pracovníky, aby nesli odpovědnost za vlastní vysoké normy.

NAŠE DŮVĚRA
Význam našich spolupracovníků

Naše společnost je složitá a zahrnuje značky, podniky a provozy po celém světě. Jak bychom mohli prosperovat, kdybychom každé rozhodnutí činili centrálně? Z tohoto důvodu poskytujeme našim spolupracovníkům svobodu převzít plnou odpovědnost za dosahování mimořádných výsledků v rámci jejich pracovní náplně. Na oplátku mají spolupracovníci náš respekt a podporu a jsou náležitě odměňováni podle svých výsledků. Dokážeme ocenit úspěch a vyjádřit uznání spolupracovníkům, kteří vynakládají úsilí nad rámec svých povinností. Naše spolupracovníky také nabádáme k tomu, aby rozvíjeli celý svůj potenciál schopností, abychom jim pomohli přijímat náročnější úkoly.

NAŠE OČEKÁVÁNÍ
Týmová práce a odpovědnost obchodních jednotek

Stejně jako my i naši spolupracovníci musí být připraveni sdílet určité úkoly v rámci naší spolupráce na společných cílech. I obchodní jednotky musí vzájemně spolupracovat, aby společně dosahovaly našich širších korporátních cílů. Zatímco každá jednotka a divize nese odpovědnost za realizaci svých úkolů, jsou na sobě vzájemně závislé a musí být připraveny reagovat na ostatní. Vzhledem k tomu, že se na sebe vzájemně spoléháme, musíme aktivně komunikovat o našich cílech, plánech, činnostech a potřebách, abychom dokázali řešit rozdíly nestranným způsobem.

NÁŠ PŘÍSTUP
Povinnosti a ovoce naší spolupráce

Princip odpovědnosti se vztahuje na každou úroveň společnosti Mars, od povinnosti spolupracovníků řídit se nejvyššími normami cti a integrity až po firemní etickou odpovědnost vůči komunitám a životnímu prostředí. Vzhledem k tomu, že si vážíme a ceníme přínosů každého z nás, ke všem spolupracovníkům se chováme spravedlivě a rovným způsobem, nepřiznáváme nikomu kontroverzní výhody a neschvalujeme neuctivé chování jakéhokoliv druhu. Proto ve společnosti Mars používáme výraz „spolupracovník“ a rovný přístup, který je naší zásadou a postupem bez ohledu na věk, pohlaví, rasu či náboženské vyznání. Z toho pramení také naše odvaha upozorňovat na spolupracovníky, kteří nepracují v souladu s našimi hodnotami. Věříme, že pokud se ozveme a jednáme v souladu s našimi principy, dosáhneme zamýšlených výsledků.

Pět principů: Vzájemnost
Vzájemný prospěch je společnou výhodou. Společné výhody přetrvávají.

NAŠE VZTAHY
Proč je vzájemnost prospěšná pro všechny

Věříme, že norma, podle které měříme naše obchodní vztahy, představuje úroveň, v rámci které se tvoří vzájemné přínosy. Tyto výhody mohou nabývat různých forem a nemusí být pouze finanční povahy. Stejně tak, přestože se musíme snažit sjednat co nejkonkurenceschopnější podmínky, jednání společnosti Mars nesmí být nikdy na úkor ostatních, a to ekonomicky ani jinak. Náš princip vzájemnosti je spolehlivým vodítkem i při zakládání úspěšných podniků v nových zeměpisných územích a kulturách. Umožňuje nám jednat jako dobrý korporátní občan, abychom minimalizovali naše dopady na životní prostředí a využívali přírodní zdroje naší planety moudře a efektivně.

NÁŠ SPOLEČNÝ CÍL
Vzájemnost výhod

Naše společnost je zcela závislá na síle našich vztahů – s našimi spotřebiteli, s našimi spolupracovníky, dodavateli, distributory a komunitami, ve kterých žijeme a pracujeme. Věříme, že nejlepších výsledků dosáhneme pouze tehdy, nebudeme-li v těchto vztazích sobečtí a budeme-li spravedliví.

NÁŠ PŘÍBLIB
Princip vzájemnosti: Pro naše spotřebitele

Naše víra v kvalitu a hodnotu je absolutní. Bez ohledu na obchodní tlaky musí být naše jednání a rozhodování v souladu se základní pravdou, že pokud nabízíme kvalitu a hodnotu, získáme oplátkou podporu a úspěch. Zisky, které tuto pravdu ignorují, by byly pouze krátkodobé.

NAŠE ODMĚNA
Princip vzájemnosti: Pro naše spolupracovníky, obchodní jednotky a akcionáře

Princip vzájemnosti se vztahuje stejnou měrou na všechny součásti našeho podnikání. Našich spolupracovníků si díky jejich talentu a odbornosti vážíme jako jednotlivců. Za své výsledky dostávají spravedlivou odměnu. Vzhledem k tomu, že si uvědomujeme, že všichni máme v závislosti na naší životní fázi odlišné potřeby, akceptujeme, aby si naši spolupracovníci zvolili styl práce nebo možnosti kariérního postupu, které odrážejí jejich vlastní rovnováhu mezi prací a soukromým životem. Obchodní jednotky usilují o plnění cílů ve prospěch celé společnosti Mars, za což se jim dostává podpory a zdrojů. Uznáním za trvalý závazek je akcionářům spravedlivá návratnost investic.

NÁŠ ZÁVAZEK
Princip vzájemnosti: Pro naše dodavatele a komunity

Při jednání s našimi dodavateli a distributory se musíme vyvarovat podmínek, které by poškozovaly jejich podnikání, a současně od nich musíme vyžadovat služby, které pro nás budou ty nejlepší. Vzájemnost přestavuje zvláštní závazek, který nám ukládá respektovat životní prostředí a vyvíjet pro realizaci našich cílů co nejudržitelnější metody. Naším cílem je vracet místním a národním komunitám spravedlivý díl přínosů a zvyšovat jejich prosperitu a kvalitu života stejnou měrou, jako my prosperujeme z partnerství s nimi.

NAŠE NORMY
Společenská odpovědnost

Náš trvalý závazek na poli vzájemnosti nás vždy vede k nejvyšším normám korporátní odpovědnosti. Neustále je zdrojem etiky našeho korporátního řízení a pomáhá nám spravedlivě jednat všude, kde aktivně působíme. Náš princip vzájemnosti je středobodem pouta důvěry, respektu a cti, který sdílíme s našimi spolupracovníky a spotřebiteli.

Pět principů: Efektivita
Prostředky využíváme na maximum, ničím neplýtváme a děláme pouze to, co umíme nejlépe.

NAŠE VZTAHY
Efektivita v praxi

Jak lze vyznávat naše principy, nabízet za utržené peníze mimořádnou hodnotu a sdílet náš úspěch? Naše síla spočívá v efektivitě, schopnosti organizovat všechna naše aktiva – fyzická, finanční i lidská – do maximální produktivity. A to dává smysl nejen v rámci našeho podnikání, ale je to také přínosem pro celý svět. Tímto způsobem můžeme naše produkty a služby vyrábět a dodávat v nejvyšší kvalitě, za nejnižší možné ceny a s pomocí nejnižší spotřeby zdrojů. Stejně tak se snažíme řídit všechny naše obchodní provozy s pomocí nejefektivnějších procesů rozhodování.

NÁŠ PŘÍSTUP
Poměr návratnosti k celkovým aktivům (tzv. ROTA)

Společnost Mars uplatňuje na rozdíl od ostatních korporací jinou obchodní filozofii a ta je klíčovým důvodem našeho úspěchu. Náš přístup vyčleňuje poměr návratnosti k celkovým aktivům nejen jako hlavní finanční ukazatel, ale také jako motor růstu. Minimalizací našich aktiv poskytujeme našim spotřebitelům vynikající hodnotu za vynaložené peníze a současně generujeme zdravou návratnost při nižších úrovních zisku, než tomu je u naší konkurence. A proto máme k dispozici více volných finančních prostředků pro podporu růstu.

NAŠE NASTAVENÍ
Vysoká produktivita a nízké náklady

V našich obchodních jednotkách vždy usilujeme o zvyšování produktivity a snižování nákladů. Naše kanceláře jsou otevřené prostory, kde panuje přímá komunikace a kde mohou naši spolupracovníci bezprostředně sdílet svoje zkušenosti a znalosti. Naše výrobní závody jsou přehledné, čisté a navržené tak, aby byly jednoduché. Průběžně inovujeme – hledáme nové procesy, technologie a způsoby práce, abychom mohli zvyšovat naši výkonnost, snižovat generování odpadu, minimalizovat dopady na životní prostředí a co nejlépe využívat naše globální poznatky.

NAŠE ZKUŠENOSTI
Nové příležitosti

Fungování každého podniku je složité a i pro fungování naší společnosti je zapotřebí mnoho zkušeností a znalostí. Z tohoto důvodu předtím, než se pustíme do činností, ve kterých nejsme skutečnými odborníky, vše důkladně zvážíme. Rozjíždíme-li nový podnik, umožňuje nám zásada ukazatele ROTA co nejdříve dosáhnout jeho nejvyšší efektivity a ziskovosti.

NAŠE VIZE
Pracujeme na efektivitě

Efektivita je úkol, který máme společný. Vyžaduje neustálou a otevřenou komunikaci a definuje způsob, jakým jako jednotlivci a jako organizace pracujeme. Štíhlé podniky, nízký počet zaměstnanců a velké úkoly zpracovávané vysoce talentovanými spolupracovníky – to vše jsou znaky fungujícího principu efektivity.

Pět principů: Svoboda
Abychom mohli formovat naši budoucnost, potřebujeme svobodu. Abychom byli i nadále svobodní, potřebujeme zisk.

NAŠE STRUKTURA
Proč je naše svoboda důležitá

Společnost Mars je jednou z největších korporací v soukromém vlastnictví a je to její vlastní volba. Mnoho jiných společností začalo stejně jako společnost Mars, ale s růstem potřebovaly nové zdroje financování a za účelem získání financí pro podnikání prodaly akcie nebo si vzaly omezující úvěry. Svému růstu obětovaly část své svobody. My věříme, že růstu a prosperity lze dosáhnout i jiným způsobem.

NAŠE STRATEGIE
Úloha zisku

Svoboda společnosti Mars závisí na tvorbě zisku. Díky tomu, že je společnost Mars zisková a generuje volné finanční prostředky, nemusíme si půjčovat peníze v rozsahu, kvůli kterému bychom přišli o kontrolu nad našimi záležitostmi. Dokud bude společnost Mars svobodná, můžeme vždy před finančními prioritami upřednostnit naše blaho. To nám dává schopnost budovat naše podnikání a pomocí naší práce měnit svět k lepšímu. Závazek každého spolupracovníka vůči společnosti Mars musí být stejný jako závazek rodiny: uplatňovat naše principy v práci ve prospěch všech v rámci našeho podnikání i mimo něj. Za tímto účelem se každý rok velká část provozního zisku opět investuje. Tento zisk nám pak přináší volné finanční prostředky, díky kterým můžeme budovat a modernizovat výrobní závody, vstupovat na nové trhy, investovat do výzkumu a vývoje, inovovat a uplatňovat nové postupy, kupovat další podniky a vytvářet strategické aliance, a to vše, abychom si zachovali naši konkurenceschopnost.

NÁŠ PLÁN
Budoucí růst

Bude-li společnost Mars i nadále generovat zisk, budeme mít možnost provozovat naše podnikání způsobem, který pokládáme za nejlepší. S růstem společnosti Mars velmi pečlivě zvažujeme rozhodnutí o naší diverzifikaci a chceme vstupovat pouze do těch podniků a trhů, ve kterých můžeme vyniknout.

NAŠE PROVOZNÍ STRUKTURA
Soukromé vlastnictví

Soukromé vlastnictví umožňuje společnosti Mars být svobodná. Povaha této svobody od nás vyžaduje, aby s ní naši spolupracovníci i obchodní jednotky nakládali odpovědně. Náš způsob podnikání nám umožňuje zachovat si jako společnost svobodu a našim spolupracovníkům v postavení jednotlivců dává svobodu inovovat, jednat a růst a současně realizovat naše společné cíle. To všechno tvoří naše prostředí, ve kterém všichni nadšeně pracujeme. Naše soukromé vlastnictví, jednoznačný smysl a vysoké etické normy nám umožňují se rychle pohybovat při zkoumání nových území, jednat odvážně tváří v tvář konkurenci a riskovat, je-li to opodstatněné. Soukromé vlastnictví nám především dává svobodu při investicích a budování podniků hledět do dlouhodobého horizontu a poskytovat našim spolupracovníkům co nejlepší podmínky. Tento duch byl motorem společnosti Mars i v minulosti. Je na každém z nás, aby byla tato svoboda vůdčí silou i v budoucnosti.