Eyebrow
Zdravá planeta
Heading
Opakované používání, recyklace a reedukace

Vzhledem k tomu, že společnost Mars usiluje o vytvoření světa,  který chceme v budoucnu, zaměřujeme se v této oblasti na všechny aspekty našeho podnikání. To zahrnuje nejen způsoby výroby našich produktů, ale také jejich balení. 

Obaly sehrávají mnoho důležitých rolí: chrání suroviny na cestě z farem do výrobních závodů, poté k zákazníkům a spotřebitelům, uchovávají čerstvost produktů, podávají informace o výživových hodnotách a zdravotních parametrech a odlišují naše značky od ostatních. Představují také skutečnou výzvu. Obaly nejsou vždy recyklovatelné a i v případě, že jsou, nejsou vždy recyklovány. Díky tomu mohou skončit na skládkách nebo si jako odpad najít cestu až do oceánu. 

Ve společnosti Mars bereme odpovědnost za udržitelné obaly vážně, a proto pracujeme na tom, abychom do roku 2025 používali pouze 100% recyklovatelné obaly

Abychom našeho cíle dosáhli, potřebujeme pro jeho realizaci nejen recyklovatelné materiály, ale také vzdělané spotřebitele, efektivní infrastrukturu a odpovídající zásady. Náš přístup k udržitelným obalům zahrnuje tři vzájemně propojené oblasti: 

  • Materiály a design 
  • Infrastrukturu pro recyklaci 
  • Chování spotřebitelů 

Materiály a design 

Náš úkol: Na design našich obalů pohlížíme optikou recyklovatelnosti a snažíme se volit materiály, které umožní, abychom používali méně obalů a opakovaně. 

Naše cíle: 

  • Pokračovat v práci na obalech tak, abychom do roku 2025 používali 100% recyklovatelné obaly 
  • Zvyšovat obsah recyklovaných materiálů na bázi celulózy a papíru 

Naše řešení: Pracujeme na optimalizaci našich obalů, aby byly lehčí, tenčí a snižovaly celkový dopad obalů, aniž by došlo k narušení bezpečnosti nebo ochrany potravin.  

Infrastrukturu pro recyklaci 

Náš úkol: Pro recyklaci obalů jsou kriticky důležité praktické služby zpětného výkupu obalů, moderní závody pro další využití a efektivní infrastruktura. Navíc musí trh s recyklovanými materiály ukázat velkou hodnotu recyklovaného materiálu. 

Naše cíle:  

  • Podporovat iniciativy napříč oborem, které zlepšují zpětný výkup a recyklaci obalů. 
  • Identifikovat a podporovat nové technologie, které zvětší množství recyklovatelných obalových materiálů. 

Naše řešení: Prostřednictvím účasti v iniciativě Ellen MacArthur Foundation’s New Plastics Economy spolupracujeme na plánu pro třídění a opětovné využití „veškerých“ plastových hmot, abychom po použití umožnili recyklaci více než 90 % plastů. 

V Evropě je společnost Mars aktivním advokátem za transparentnější odpovědnost výrobců, aby se zajistil zpětný výkup a recyklace obalů. Jsme také partnery Sustainable Packaging Coalition a společně předsedáme pracovní skupině pro lesnické produkty, abychom identifikovali rizika v dodavatelských řetězcích lesnických produktů.  

Chování spotřebitelů 

Náš úkol: Jako výrobce máme odpovědnost za používání obalových materiálů, které lze recyklovat nebo opakovaně použít, a za vzdělávání spotřebitelů ohledně příslušných postupů.  

Náš cíl: 

  • Povzbudit k odpovědnému nakládání s obaly ze strany spotřebitelů. 

Naše řešení: Spolupracujeme s nevládními organizacemi, vládami, reklamními skupinami a organizacemi z oboru v širším spektru, abychom podpořili vzdělávání o odpadech a změny chování spotřebitelů. 

Například v Austrálii realizujeme program REDcycle , který vyzývá spotřebitele, aby v zapojených supermarketech vraceli prázdné obaly od krmiva pro zvířata z měkkého plastu, ze kterých se recyklací vyrábí odolné produkty pro parky.   

Ve společnosti Mars si uvědomujeme, že máme příležitost a také odpovědnost za to, že už nyní budeme konat, abychom vytvořili budoucnost s udržitelnějšími obaly.