Eyebrow
Spokojení lidé
Heading
Pro řízení změn v našem hodnotovém řetězci pro budoucnost je klíčová spolupráce

Věříme, že globální ekonomika a globální podniky jako ten náš musí dělat mnohem více pro to, aby práce dávala lidem svobodu. Věříme, že bychom mohli a měli sehrát roli v tvorbě příležitostí, aby se lidem na pracovištích a v komunitách, kde působíme, dobře dařilo. 

Ve společnosti Mars se snažíme prosazovat a dodržovat lidská práva v rámci celého hodnotového řetězce. Věříme, že s každým, koho se naše podnikání dotýká, od továrních pracovníků v Chicagu až po zemědělce v Pobřeží slonoviny, by se mělo jednat s úctou, spravedlivě a s respektem. 

Naše práce se řídí globálními Zásadami pro oblast lidských práv společnosti Mars v souladu s Obecnými zásadami OSN v oblasti podnikání a lidských práv. Náš globální tým pro lidská práva za účelem zajištění pokroků v našem úsilí spolupracuje v rámci celého našeho podnikání a konzultuje problematiku s odborníky z řad třetích stran a občanskými spolky. Naše řídicí komise pro lidská práva, která se skládá z vedoucích pracovníků společnosti Mars, kontroluje naše pokroky a každoročně předkládáme výsledky našemu představenstvu. 

Věříme, že pro realizaci pokroků při řešení složitých a systémových otázek lidských práv je klíčovým aspektem spolupráce. Spolupracujeme s vládami, podniky a komunitami, abychom prosazovali naše společné cíle v rámci celého našeho hodnotového řetězce. 

Náš rámec lidských práv 

Ve všech 80 zemích, kde podnikáme, a v rámci celého našeho hodnotového řetězce děláme pokroky v prosazování a dodržování lidských práv, ale také čelíme mnohým problémům. 

V návaznosti na Obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv jsme vytvořili rámec CARE Framework, který je detailním nástrojem pro řízení našeho rozhodování a jednání ve vztahu k lidským právům. Tento rámec využíváme k sestavování akčních plánů pro lidská práva u prioritních dodavatelských řetězců surovin, jako např. náš akční plán pro thajský dodavatelský řetězec ryb. Rámec se zaměřuje na čtyři oblasti: 

 • Závazek vůči zásadám, postupům a budování správy a řízení našich schopností. 

 • Hodnocení dopadů napříč naším hodnotovým řetězcem, aktivní naslouchání našim lidem. 

 • Reagovat v rámci prevence, řešení a nápravy našich dopadů ve spolupráci s průmyslovým oborem, vládou a občanskou společností. 

 • Pracovat transparentně a komunikovat o našich úspěších a problémech.   

Naše programy v oblasti lidských práv zahrnují: 

 • Zodpovědné pracoviště: Pracujeme na tvorbě a zachování pracovních míst, na kterých může spokojeně pracovat 115 tisíc našich pracovníků. To zahrnuje úsilí věnované zajištění respektování jejich lidských práv a spolupráci s komunitami, ve kterých působíme. 

 • V rámci programu: 

  • Školíme spolupracovníky ohledně globálních pravidel etiky a dodržování předpisů, která vysvětlují naše hodnoty a očekávání v oblasti lidských práv. 

  • Zajišťujeme, aby měli všichni spolupracovníci přístup k místnímu ombudsmanovi, kterému mohou důvěrně a anonymně hlásit problémy na pracovišti. 

  • Abychom mohli hodnotit výsledky v oblasti lidských práv a zajistit řešení všech problémů, zajišťujeme nezávislé auditory s přístupem na všechna naše pracoviště.  

 • Zodpovědné zajištění zdrojů: Chceme spolupracovat s partnery, kteří sdílejí náš přístup k podnikání založený na našich principech. Po celém světě se spoléháme na tisice dodavatelů první úrovně, díky kterým naše podnikání vzkvétá. Dodávají nám kriticky důležité suroviny pro naše produkty a také nezbytné zboží a služby. 

  • V roce 2011 jsme představili naše globální Zásady chování pro dodavatele a náš Program zodpovědného zajištění zdrojů. Naše zásady stanovují naše očekávání v oblasti lidských práv ve vztahu k dodavatelům první úrovně, od kterých očekáváme, že se budou našimi zásadami beze zbytku řídit. Kromě toho vyžadujeme, aby vybraní dodavatelé, kteří působí v zeměpisných oblastech s nejvyšším ohrožením lidských práv, absolvovali nezávislá posouzení pracovišť. 

 • Lidská práva v udržitelném zajištění zdrojů: Usilujeme o to, abychom podporovali dodržování lidských práv v rámci našich rozšířených zemědělských dodavatelských řetězců, které sahají nad rámec dodavatelů první úrovně až na úroveň jednotlivých farem či rybářů. K nejzávažnějším problémům v oblasti lidských práv v našem hodnotovém řetězci může docházet na nejvzdálenějších koncích zemědělských dodavatelských řetězců, kde je náš vliv a viditelnost obvykle nejnižší. Bližší informace najdete v našem Závazku  vůči  lidským právům

S odborníky spolupracujeme na identifikaci hlavních problémů v oblasti lidských práv napříč naším oborem a širšími dodavatelskými řetězci našich klíčových zemědělských surovin, a to včetně kakaa, ryb a palmového oleje. V rámci konzultací s odborníky na lidská práva a důkladného hodnocení veřejně dostupných dat jsme jako problémy v oblasti lidských práv, které mohou představovat pro osoby v širších dodavatelských řetězcích největší rizika, identifikovali nucenou práci a dětskou práci. Přestože pracujeme na podpoře dodržování všech práv, důraz klademe obzvláště na tyto hlavní problémy a stanovíme prioritní opatření, která dosáhnou až k nejzranitelnějším lidem.

Ve snaze pochopit povahu, rozsah a hlavní příčiny těchto a dalších problémů v oblasti lidských práv v těchto dodavatelských řetězcích spolupracujeme s ostatními, kteří sdílejí naše zásady, a investujeme do společného úsilí s cílem dosáhnout našich společných cílů. Spolupráce je pro podporu lidských práv na této úrovni v širších dodavatelských řetězcích klíčová, protože udržitelný pokrok je možný pouze tehdy, když budou jednat hráči v oboru, vláda, občanská společnost i komunity. 

Opatření v oboru 

V rámci našeho podnikání a dodavatelských řetězců realizujeme opatření, abychom prosazovali principy Priority Industry Principles fóra Consumer Goods Forum (CGF) týkající se nucené práce. Společnost Mars stála v popředí vývoje těchto principů z pozice spolupředsedy pracovní skupiny CGF pro oblast nucené práce, protože se domníváme, že je zapotřebí celooborový zájem o tento problém a opatření pro jeho řešení. Principy jsou v souladu se stávajícím postojem společnosti Mars k oblasti lidských práv a poskytují nejen nám, ale i ostatním příležitost prohloubit a posílit naši práci s cílem identifikovat a řešit nucenou práci. Těšíme se, až spolu s dalšími subjekty v oboru, kteří sdílejí náš cíl, využijeme naše názory a opatření k zajištění pokroků v této otázce. 

Globální strategický partner: Verité 

Jsme hrdí na naše globální strategické partnerství s přední neziskovou organizací působící v oblasti lidských práv a pracovních otázek, organizací Verité. Cílem naší dlouhodobé spolupráce je prosazovat dodržování lidských práv a zlepšování života nejzranitelnějších pracovníků v globálních dodavatelských řetězcích, které se týkají našeho podnikání. V návaznosti na naši stávající strategii v oblasti lidských práv organizace Verité poskytuje poradenství a podpůrné činnosti v našich vlastních provozech, u našich dodavatelů první úrovně a v našem širším dodavatelském řetězci. Pracujeme na třech pilířích: akce, poznatky a dialog. Bližší informace z našeho oznámení najdete na fóru Skoll World Forum.  

Bližší informace o našem partnerství s organizací Verité.