Eyebrow
Kakao pro nadcházející generace
Heading
Již dnes zachraňujeme kakao pro budoucnost
Subheading
Do udržitelnosti dodavatelského řetězce kakaa investujeme více než 1 miliardu amerických dolarů.

Svět naši čokoládu miluje po více než 100 let. Abychom ovšem měli čokoládu i pro budoucí generace, je klíčové zajistit udržitelnou produkci kakaa. 

V rámci našeho Plánu udržitelného rozvoje pro další generace, jehož cílem je zajistit zdravou planetu, pomáhat lidem prosperovat a podporovat životní pohodu, se detailně zabýváme každým aspektem našeho podnikání a pěstování či sklizní surovin pro naše produkty. Tato analýza samozřejmě zahrnuje také kakao pro naše značky jako např. M&Ms®, Twix®, Dove® a Snickers®.

Dodavatelský řetězec kakaa v současnosti bohužel naše cíle nesplňuje. Ve společnosti Mars jsme připraveni zaujmout nový přístup, který umožní zemědělcům, jejich rodinám a komunitám prosperovat. Strategie Kakao pro nadcházející generace je naším příspěvkem k tomuto procesu. Přejeme si, aby se k nám přidali i ostatní a abychom vytvořili efektivní, škálovatelná a inovativní řešení. V příštích deseti letech podpoříme naši strategii Kakao pro nadcházející generace investicí ve výši přes 1 miliardu USD. Současně se aktuálně zavazujeme ke dvěma pilířům práce, prostřednictvím které chceme zintenzivnit naše úsilí na poli zvyšování příjmů drobných pěstitelů, ochrany dětí a pralesů. Budeme také usilovně hledat nová pravidla pro moderní model udržitelného pěstování kakaa pro budoucnost.


Kakao pro nadcházející generace 

V loňském roce jsme zavedli náš Plán udržitelného rozvoje pro další generace, kterým jsme se zavázali, že naše globální podnikání projde systémovými změnami, které prospějí lidem a celé planetě. Díky tomuto plánu jsme museli od základu přepracovat naši strategii v oblasti udržitelnosti kakaa. 

V průběhu let jsme pokročili v řešení sociálních a environmentálních problémů v odvětví pěstitelství kakaa, máme téměř 180 000 certifikovaných zemědělců a u zapojených farem se zvyšují průměrné výnosy.

Zneklidňuje nás ovšem tempo pokroků nejen u nás, ale také v celém odvětví. Navzdory určitým pokrokům pěstitelé nezaznamenali dostatečné tempo zlepšování příjmů či životních podmínek. Děti nadále pracují v nebezpečných podmínkách a existují velké nedostatky v přístupu k bezpečnému a vysoce kvalitnímu vzdělávání. Odlesňování v dodavatelském řetězci kakaa nadále pokračuje a pěstování probíhá i v chráněných lesních oblastech. Mají-li rodiny pěstitelů kakaa v budoucnosti prosperovat, musí podniky i vlády myslet odlišně.

Strategie Kakao pro nadcházející generace je naším příspěvkem k tomuto procesu. Zavázali jsme se ke dvěma pilířům této práce, odpovědnému pěstování kakaa v současnosti a udržitelnému pěstování kakaa v budoucnosti, a vyzýváme i ostatní, aby se k nám přidali a abychom vytvořili efektivní, škálovatelná a inovativní řešení.

Odpovědné pěstování kakaa v současnosti

Prvním pilířem strategie Kakao pro nadcházející generace je odpovědné pěstování kakaa v současnosti. Jeho cílem je do roku 2025 zajistit, aby 100 % našeho kakaa pocházelo globálně z odpovědných zdrojů a bylo dohledatelné.

Tento pilíř jde nad rámec aktuální úrovně certifikačních norem a postupů. Naším závazkem je jednat napříč třemi oblasti zájmu, který klade pěstitele kakaa, komunity a životní prostředí do centra našeho úsilí:

Ochrana dětí

 

Příliš mnoho dětí pracuje v odvětví kakaa v nebezpečných podmínkách. Předběžné výsledky ukazují, že programy monitorování a nápravy v oblasti dětské práce (tzv. CLMRS) mají potenciál snížit u zapojených rodin míru nebezpečné dětské práce na polovinu. Budeme spolupracovat s našimi dodavateli a certifikačními subjekty, abychom vylepšovali tyto programy uplatňované v našem dodavatelském řetězci „Odpovědné pěstování kakaa v současnosti“ a v komunitách pěstitelů kakaa budeme nadále pomáhat zlepšovat vzdělávání s důrazem na přístup dětí ke kvalitním školám. Je zcela zásadní, aby měly děti v komunitách pěstitelů kakaa vedle práce také bezpečnou alternativu a měly příležitost rozvíjet se.
 

 

Naším cílem je do roku 2025 vytvořit globální dodavatelský řetězec kakaa bez odlesňování. Náš cíl, který se opírá o plán Kakao pro nadcházející generace, jenž společnost Mars představila v loňském roce, si uvědomuje potřebu eliminovat odlesňování tím, že se bude na stávající legální zemědělské půdě pěstovat více kakaa, aniž by docházelo k zásahům do zbývajících pralesů. Od farem, které nám dodávají kakao a jsou zapojeny do našeho programu „Odpovědné pěstování kakaa v současnosti“, očekáváme, že nám budou poskytovat GPS souřadnice, abychom měli jistotu, že kakao nepochází z chráněných lesních oblastí. V rámci našeho příslibu transparentnosti sdělujeme, ze kterých zemí původu naše kakao pochází, jaké aktuální dodavatele úrovně 1 společnost Mars využívá, jakého pokroku jsme dosáhli v dohledatelnosti skupin pěstitelů úrovně 2 a pěstitelů úrovně 3. V rámci našeho příspěvku do iniciativy Kakao a lesy také detailně informujeme o našich akčních plánech pro Pobřeží slonoviny a Ghanu, kde se pěstuje 65 % světového kakaa. V roce 2020 hodláme publikovat akční plány pro Indonésii, Brazílii a Kamerun a ucelené posouzení rizik pro Ekvádor, abychom měli jasnou představu o tom, kam naše úsilí soustředit. 

 

 

Naším cílem je zvýšit příjmy zemědělců z pěstování kakaa. Prvním základním krokem, který musíme podniknout, je spolupracovat s partnery tak, aby byl model příplatku, který zaplatíme za odpovědné pěstování kakaa, dostatečně propracovaný a zajistil pěstitelům vyšší podíl na tomto příplatku. V rámci partnerské spolupráce s ostatními subjekty budeme také hledat a podporovat další změny a partnerské vazby v odvětví, abychom pěstitelům zajistili vyšší příjmy.
 

V rámci implementace tohoto přístupu společnost Mars zachová aktuální úrovně certifikovaného kakaa ve spolupráci s organizacemi Fairtrade a Rainforest Alliance a bude s oběma organizacemi spolupracovat s cílem posílit implementaci za účelem pozvednutí úrovně v celém odvětví pěstování kakaa. Společnost Mars obě certifikační organizace chválí za jejich úsilí organizovat jednotlivé pěstitele do skupin a sdružení, poskytovat jim školení a implementovat v certifikovaných zemědělských skupinách systémy řízení. Závazkem společnosti je spolupracovat s těmito organizacemi za účelem zlepšení auditové kontroly, monitorování dětské práce, dohledatelnosti a příplatků vyplácených zemědělcům. Spolu s dalšími měřitelnými opatřeními bude společnost Mars nadále postupně přesouvat objemy kakaa na nový a výkonnější přístup.

Udržitelné pěstování kakaa v budoucnosti

 

 

Podpora dlouhodobých investic prostřednictvím plánů rozvoje farem: Plány rozvoje farem jsou podpůrné balíčky, které jsou přizpůsobeny jednotlivým zemědělským domácnostem. Domníváme se, že rodiny mají potenciál zdvojnásobit výnosy kakaa na hektar a poskytnout zemědělcům možnost přístupu k financování.

 

 

Zlepšování příjmů domácností diverzifikovaným zemědělstvím, agrolesnictvím a dalšími alternativami: Nadále budeme obhajovat výhody diverzifikovaného zemědělství a odpovědné modely agrolesnictví sestávající například z jiných hotovostních příjmů, dřeva a sklizně plodin, dobytka a nezemědělských příjmů.

Podpora komunit posílením postavení žen prostřednictvím mikrofinancování: Rozšíříme spořicí a úvěrové programy pro muže a ženy ve vesnicích komunit pěstitelů kakaa, abychom zvýšili jejich finanční gramotnost, úspory domácností a činnosti žen, které generují příjem.

 

 

Změna metod nákupu ve prospěch pěstitelů: U kakaa zajišťovaného v rámci programu Odpovědné pěstování kakaa přejdeme od krátkodobých transakcí k dlouhodobým vztahům s dodavateli a pěstiteli kakaa. Doufáme, že tento přístup zlepší předvídatelnost a efektivitu investic a přinese pěstitelům kakaa a jejich komunitám větší výhody.

Informujeme o našich pokrocích

S rozvojem našeho úsilí v rámci těchto dvou pilířů budeme informovat o našich úspěších, problémech i nových poznatcích. Budeme aktivně zapojovat a spolupracovat se subjekty z oboru, vládami a dalšími partnery z občanské společnosti, abychom hledali společná řešení a oboustranně prospěšné výsledky pro rodiny pěstitelů kakaa. Budeme také nadále předkonkurenčně spolupracovat s konkurencí a dodavateli, abychom urychlili sdílení poznatků prostřednictvím oborových fór, a to včetně nadace World Cocoa Foundation (a její platformy CocoaAction) a iniciativy International Cocoa Initiative.

Výzkum a věda

Pěstitelé kakaa produkují pouhých 10 procent produkce, které by mohli dosáhnout za dokonalých podmínek s využitím osvědčených postupů. Naproti tomu produkce kukuřice dosáhla 60 procent svého teoretického výnosu. Výzkum pěstování kakaa, obvykle financovaný vládami, zemědělskými agenturami nebo vysokými školami, je již dlouho podfinancován, tudíž se mu dostává příliš málo výzkumu nebo finančních zdrojů. Společnost Mars věří, že její výzkumné úsilí může pomoci zvýšit produktivitu zemědělců, na kterých jsme závislí, a dále motivovat k většímu financování výzkumu na poli kakaa.

Naše práci řídí síť výzkumných farem společnosti Mars, které zahrnují:

  • The Mars Center for Cocoa Science v brazilské Bahíi: Centrum bylo otevřeno v roce 1982 a je centrem vědy a spolupráce světové kvality. Řídí naši práci v oblasti šlechtění kakaa, agrolesnických systémů, prostředí bohatých na biodiverzitu a rekultivaci půdy. 
  • Hacienda La Chola v Guayaquilu v Ekvádoru: Jako jedna z předních světových výzkumných farem v oblasti výnosnosti kakaa a postupů řízení farem umožňuje farma Hacienda La Chola společnosti Mars ve větším měřítku uplatnit náš vědecký výzkum a testovat poznatky.
  • Mars Edge v indonéském Sulawesi: Společnost Mars zahájila svoji cestu do Indonésie v roce 1996 založením prvního zahraničního závodu na zpracování kakaa v  Makassaru na ostrově Sulawesi. Podnik a zpracovatelský závod se v roce 2012 rozšířily a nyní v něm pracuje 300 spolupracovníků. Společnost Mars má na Sulawesi také dvě výzkumná centra zaměřená na kakao, kde se zabývají zlepšováním kvality a produktivity kakaa v Indonésii, a to se zaměřením na šlechtění vylepšených klonů, integrovanou ochranu vůči škůdcům, hospodaření s půdou a diverzifikované zemědělské systémy.

    Od roku 2013 společnost Mars vychovala 120 odborníků na kakao, a to prostřednictvím naší sítě center Cocoa Development Centres v provincii Jižní Sulawesi. Tito podnikatelé poskytují poradenství a koučink 12 tisícům zemědělců přímo v  jejich vesnicích. Společnost Mars také aktivně spolupracuje s osmi institucemi středního odborného vzdělávání a vytvořila osnovy pro pěstitele kakaa, aby tak motivovala mladé lidi zapojit se do pěstování kakaa a souvisejícího podnikání.

Jedním z našich úspěchů, na který jsme velmi hrdí, je spolupráce se společností IBM a výzkumným centrem Agricultural Research Center Ministerstva zemědělství USA, v rámci níž jsme rozluštili sekvenování genomů kakaa. Od té doby vědci po celém světě využívají tuto práci ke šlechtění odolnějších a výnosnějších odrůd kakaa.

Další informace od společnosti Mars